GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Širenje Telekoma Srbija: Izgubljeno previše vremena

Širenje Telekoma Srbija: Izgubljeno previše vremena
REGIONALNA EKSPANZIJA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 07.10.2018 / 10:33
Autor: SEEbiz / Politika
BEOGRAD - Na tr­ži­štu te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u re­gi­o­nu uve­li­ko se me­ša­ju kar­te. Nor­ve­ški "Te­le­nor" oti­šao je iz re­gi­o­na, a na nje­go­vo me­sto do­šla je če­ška PPF gru­pa. Ame­rič­ki in­ve­sti­ci­o­ni fond KKR pro­dao je United gru­pu u okvi­ru ko­je po­slu­je ka­blov­ski ope­ra­ter SBB, a ku­pac je bri­tan­ski in­ve­sti­ci­o­ni fond "BC part­ners".

Deutsche Te­le­kom po­vla­či se iz re­gi­o­na i sa­da pro­da­je „Te­le­kom Al­ba­ni­ja" za ko­ji kon­ku­ri­še naš „Te­le­kom Sr­bi­ja".

Na­ci­o­nal­na te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­na kom­pa­ni­ja kre­nu­la je u ofan­zi­vu. Osim po­me­nu­te na­me­re o ši­re­nju na Al­ba­ni­ju naš „Te­le­kom" već po­ve­ća­va po­slo­va­nje u Re­pu­bli­ci Srp­skoj. Na­i­me, „Te­le­kom Srp­ske", ko­ji je u vla­sni­štvu „Te­le­ko­ma Sr­bi­ja", ku­pu­je ta­mo­šnja dva ka­blov­ska ope­ra­te­ra. Pro­šlog me­se­ca Ko­mi­si­ja za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je BiH da­la je ze­le­no sve­tlo za pre­u­zi­ma­nje ka­blov­skog ope­ra­te­ra „Tel­rad net Bi­je­lji­na", a ovih da­na ob­ja­vlje­no je da je „Te­le­kom Srp­ske" ku­pio 100 od­sto ude­la u kom­pa­ni­ji „Blic­net Ba­nja Lu­ka". Pro­da­vac je „Te­le­kom Slo­ve­ni­ja". Upu­će­ni ka­žu da ši­re­njem bi­zni­sa na re­gi­on na­ci­o­nal­na kom­pa­ni­ja po­ve­ća­va svo­ju vred­nost što će joj po­mo­ći da iz­dr­ži kon­ku­ren­ci­ju.

Mah­mud Bu­ša­tli­ja, kon­sul­tant za stra­na ula­ga­nja, ka­že da je za sva­ku po­hva­lu od­lu­ka da se „Te­le­kom" ši­ri na re­gi­on.

– Za me­ne, kao pro­tiv­ni­ka pri­va­ti­za­ci­je ove kom­pa­ni­je, to je do­bra od­lu­ka. Ka­da se po­gle­da­ju pla­ni­ra­ni pe­to­go­di­šnji nov­ča­ni to­ko­vi vi­di se da kom­pa­ni­ja ima ka­pa­ci­tet da se za­du­ži, ali i da to la­ko vra­ti. To se vi­de­lo i po to­me što je i do sa­da zna­čaj­no in­ve­sti­ra­la. Pr­vo je 2007. go­di­ne ku­pi­la „Te­le­kom Srp­ske" za 646 mi­li­o­na evra, a 2012. go­di­ne ot­ku­pi­la je 20 od­sto grč­kih ak­ci­ja za 380 mi­li­o­na evra. Pre to­ga je ot­ku­pi­la 29 od­sto ita­li­jan­skog ude­la za 195 mi­li­o­na evra – ka­že Bu­ša­tli­ja.

Za­mer­ka ovog struč­nja­ka je što oni sa ši­re­njem na re­gi­on ni­su kre­nu­li ra­ni­je. Pod­se­ća da je biv­ši me­nadž­ment, sa Bran­kom Ra­duj­kom na če­lu, imao ta­kve pla­no­ve, pa i za ku­po­vi­nu slo­ve­nač­kog „Te­le­ko­ma", a da je sa­da­šnje ru­ko­vod­stvo du­go okle­va­lo.

– Pu­no vre­me­na je iz­gu­blje­no. Bi­la je kri­za i mo­glo se ku­pi­ti i vi­še. Upra­vo Deutsche Te­le­kom, ko­ji je pri­su­tan svu­da u re­gi­o­nu, bio je u te­ško­ća­ma zbog ko­jih je mo­rao da pro­da mo­bil­nu te­le­fo­ni­ju u SAD, kao i svo­ju en­gle­sku fir­mu. U Al­ba­ni­ji sa­da pro­da­ju „Te­le­kom", za ko­ji mi kon­ku­ri­še­mo, a pri­su­tan je i u Ru­mu­ni­ji, Bu­gar­skoj, Ma­đar­skoj. Mo­gli smo i ra­ni­je ne­što od nje­ga da ku­pi­mo – ka­že on.

Po nje­go­vim re­či­ma i ku­po­vi­na ka­blov­skih ope­ra­te­ra deo je stra­te­gi­je ši­re­nja i po­ve­ća­va­nja mul­ti­me­di­jal­ne po­nu­de kli­jen­ti­ma. Zna­či, ko­ri­sni­ci­ma nu­de ne sa­mo fik­snu i mo­bil­nu te­le­fo­ni­ju, već i te­le­vi­zi­ju, kuć­ni in­ter­net.

– Tom pred­u­ze­ću ne­do­sta­je da­lja pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja me­nadž­men­ta, u smi­slu da za­ra­de me­na­dže­ra mo­ra­ju da bu­du ve­za­ne za pro­fit kom­pa­ni­je, jer je to na­čin da se is­klju­če uti­caj po­li­ti­ča­ra i ra­zna spon­zor­stva. Ka­da se od glav­nog me­na­dže­ra bu­de tra­ži­lo da fi­nan­si­ra ne­ki fud­bal­ski klub on će to da pla­ća de­lom iz sop­stve­ne za­ra­de pa će mo­ći da od­bi­je. To je bio pro­blem s fik­snom pla­tom Pe­te­ra Ka­ma­ra­ša u „Že­le­za­ri" – ka­že Bu­ša­tli­ja.

Da li će srp­ski „Te­le­kom" us­pe­ti da se pro­ši­ri na Al­ba­ni­ju vi­de­će­mo. Iako je sa 60 mi­li­o­na evra dao naj­po­volj­ni­ju po­nu­du za ku­po­vi­nu „Te­le­ko­ma Al­ba­ni­ja", „Te­le­kom Sr­bi­ja" ni­je do­bro­do­šao u Al­ba­ni­ju, pre­no­si pri­štin­ski list „Ko­ha di­to­re".

Po­zi­va­ju­ći se na zva­nič­ne iz­vo­re iz al­ban­ske vla­de, list na­vo­di da se vi­še pred­stav­ni­ka srp­ske kom­pa­ni­je sa­sta­lo sa pred­stav­ni­ci­ma Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u Ti­ra­ni.

„To­kom ovog sa­stan­ka, pred­stav­ni­ci 'Te­le­ko­ma Sr­bi­je' po­sta­li su sve­sni sta­va al­ban­ske stra­ne da ni­su do­bro­do­šli da po­sta­nu deo tr­ži­šta mo­bil­nih te­le­fo­na, iako su in­ve­sti­ci­je Sr­bi­je va­žne za Al­ba­ni­ju", ci­ti­ra list ne­i­me­no­va­nog zva­nič­ni­ka al­ban­ske vla­de. „'Te­le­kom Sr­bi­ja' u Al­ba­ni­ji ni­je do­bro­do­šao. Iako je od­lu­ka na sa­mim kom­pa­ni­ja­ma, uče­šće 'Te­le­ko­ma Sr­bi­je' na tr­ži­štu mo­bil­nih te­le­fo­na mo­že do­ne­ti re­ak­ci­je ko­je bi mo­gle ne­ga­tiv­no da uti­ču na sa­mu kom­pa­ni­ju. Sprem­ni smo i oče­ku­je­mo srp­ske in­ve­sti­ci­je u ze­mlji, ali za ovaj sek­tor pre­fe­ri­ra­mo in­ve­sti­to­ra sa dru­gim pro­fi­lom", re­kao je li­stu, sa­go­vor­nik iz al­ban­skog Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja.

Mi­ni­star tr­go­vi­ne i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja Sr­bi­je Ra­sim Lja­jić iz­ja­vio je pret­hod­nih da­na za Ra­dio slo­bod­na Evro­pa da po­nu­da „Te­le­ko­ma Sr­bi­ja" za ku­po­vi­nu „Te­le­ko­ma Al­ba­ni­ja" ne zna­či da je dr­ža­va od­u­sta­la od ide­je o pro­da­ji te kom­pa­ni­je, već da se na taj na­čin po­ve­ća­va nje­na vred­nost. Ina­če, već du­go se na­ga­đa da se raz­mi­šlja i pro­da­ji ma­njin­skog ude­la.

– Bu­džet je u su­fi­ci­tu ta­ko da vla­da ni­je pri­ti­snu­ta fi­nan­sij­skim raz­lo­zi­ma i ne mo­ra da pro­da „Te­le­kom". O pro­da­ji ma­njin­skog pa­ke­ta se stal­no pri­ča. Sma­tram da je to bo­lja op­ci­ja, jer na taj na­čin pa­re do­bi­ja di­rekt­no kom­pa­ni­ja i mo­že da ih ulo­ži u raz­voj. Pro­blem je ka­da dr­ža­va pro­da­je pa pa­re odu u bu­džet i po­tro­še se za sa­svim dru­ge na­me­ne. No­vi vla­snik mo­ra da in­ve­sti­ra što je do­dat­ni tro­šak pa za­to ta­kav kon­cept pro­da­je pro­pa­da – sma­tra Bu­ša­tli­ja.

Tagovi: Telekom Srbija, Deutsche Telekom, Telekom Albania, Mahmut Bušatlija, Branko Radujko, BC Partners, United Group
PROČITAJ I OVO
Uskoro dozvola i za cjepivo Johnson&Johnsona
CJEPIVO
Uskoro dozvola i za cjepivo Johnson&Johnsona
ZAGREB - Već za mjesec ili dva za suzbijanje koronavirusa na raspolaganju bi mogla biti još dva cjepiva.
Europska federacija novinara osudila optužbe iz HDZ-a o uroti medija i oporbe
OSUDA
Europska federacija novinara osudila optužbe iz HDZ-a o uroti medija i oporbe
ZAGREB - Europska federacija novinara (EFJ) pridružila se Hrvatskom novinarskom društvu (HND) i osudila postupak članova HDZ-a koji su optužili dio medija za urotu s oporbom s ciljem destabilizacije vlade, o čemu je izvijestila N1 televizija, stoji u priopćenju EFJ-a.
Đuro Đaković u novu godinu ušao s više optimizma
GODINA RASPLETA
Đuro Đaković u novu godinu ušao s više optimizma
SLAVONSKI BROD - U slavonskobrodskom Đuri Đakoviću godina je počela s više optimizma, za razliku od prošle, kada su se za plaće borili prosvjedima. Počelo je restrukturiranje, a traži se i strateški partner bez kojeg će teško stati na noge.
Pfizer: Isporuke cjepiva Europskoj uniji kasnit će najviše tjedan dana
CJEPIVO
Pfizer: Isporuke cjepiva Europskoj uniji kasnit će najviše tjedan dana
NEW YORK - Američka tvrtka Pfizer, koja je u suradnji s njemačkim laboratorijem BioNTechom osmislila cjepivo protiv covida-19, u subotu je iznijela "plan" koji bi trebao omogućiti da se najavljeno kašnjenje isporuke cjepiva ograniči na tjedan dana.
Air Serbia prema Podgorici i Tivtu čak osamnaest puta sedmično
LETOVI
Air Serbia prema Podgorici i Tivtu čak osamnaest puta sedmično
PODGORICA - Iz kompanije Air Serbia saopšteno je, da je povećan kapacitet mjesta, odnosno da su letovi prema Podgorici i Tivtu preusmjerili veće avione, zbog sve većeg broja putnika, nakon što je Montenegro Airlines krajem prošle godine bio primoran da prizemlji avione.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE