GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Vlada HEP-u odobrila zaduženje za dvojbeni projekt HE Ombla

Vlada HEP-u odobrila zaduženje za dvojbeni projekt HE Ombla
ODLUKE
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 27.10.2011 / 19:40
Autor: SEEbiz / H
ZAGREB - Na današnjoj sjednici Vlada je donijela niz odluka u vezi s jamstvima i zaduživanjima lokalnih jedinica i javnih poduzeća, o koncesijama, prijenosu dionica i dr.
Donesena je Odluka o prijenosu dionica Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Sveukupna nominalna vrijednost dionica iznosi 11.201.600,00 kuna, odnosno sveukupna tržišna vrijednost predmetnih dionica iznosi 8.500.040,00 kuna, priopćeno je iz vladinog Ureda za odnose s javnošću.

Dana je suglasnost na Programe sindikata za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika. Odlukom o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika utvrđeno je da su na temelju Zakona o prodaju društvenih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo prikupljena sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika u iznosu od 11.596.642,39 kuna, te su određeni iznosi koji će se prenijeti svakom sindikatu.

Donesena je Odluka o davanju avansnih jamstva Zagrebačkoj banci d.d. u Zagrebu i/ili drugim poslovnim bankama u zemlji i/ili inozemstvu, za praćenje izgradnje brodova Nov. 718-719 u 3. Maj Brodogradilištu d.d. u Rijeci, u iznosu od USD 9.816.000,00 po brodu, odnosno za dva broda u ukupnom iznosu od USD 19.632.000,00 uvećano za troškove i kamatu, za izdane kontragarancije u korist DANSKE BANK, A/S Denmark, Sweden Branch, odnosno avansne garancije naručitelju brodova WISBY TANKERS,a što čini 80 posto avansnih uplata za Nov 718-719, u iznosu od USD 12.270.000,00 po brodu, odnosno USD 24.540.000,00 za dva broda.

Donesena je Odluka o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja koju čine: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Privredna banka d.d. Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., u iznosu od 270.000.000,00 eura, radi financiranja „Plana građenja i održavanja za 2011. godinu“ i refinanciranja obveza po dospjelim kreditima. Također, dana je suglasnost Hrvatskim autocestama za navedeno kreditno zaduženje.

Donesena je Odluka o namjeri davanja državnog jamstva u korist poslovnih banaka, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula. Radi provedbe Sporazuma o financiranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli sklopljenog dana 28. srpnja 2011. godine između Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i Opće bolnice Pula, Vlada Republike Hrvatske će, nakon provedenog postupka javne nabave financijskih sredstava za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula, donijeti odluku o davanju državnog jamstva.

Suglasnost za zaduženje Hrvatskoj elektroprivredi d.d. dana je i za ishođenje dugoročnog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj te komercijalnih banaka Kommunalkredit AG i Siemens Financial Services, u iznosu od 123.200.000,00 eura, za izgradnju HE Ombla. Hrvatskoj elektroprivredi d.d. dana je suglasnost za prolongat i povećanje iznosa višenamjenskog kreditnog okvira kod SG-Splitska banka d.d., u iznosu do 10.000.000,00 eura. Također, Hrvatskoj elektroprivredi dana je suglasnost za prolongat i povećanje iznosa revolving limita kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb u iznosu do 40.000.000,00 eura. Radi donošenja te odluke, van snage stavljena je Odluka o suglasnosti navedenom društvu za zaduženje kod RBA Factoringa d.o.o., u iznosu od 216.000.000,00 kuna.

Dana je suglasnost Gradu Crikvenici za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 11.000.000,00 kuna. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta „Kupnja i ulaganje u Staru školu“ sukladno Odluci Gradskog vijeća o zaduživanju Grada Crikvenice.

Gradu Malom Lošinju dana je suglasnost za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, u iznosu od 13.000.000,00 kuna za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko“.

Dana je suglasnost Gradu Donjoj Stubici za zaduženje kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., u iznosu 3.700.000,00 kuna u svrhu financiranja izgradnje športske dvorane u Donjoj Stubici.

Dana je suglasnost i Općini Sveta Marija za zaduženje kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., u iznosu od 500.000,00 kuna. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih investicija na Domu kulture te poslovnoj zoni sukladno Odluci Općinskog vijeća o zaduživanju Općine Sveta Marija.

Općini Žminj dana je suglasnost za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, u iznosu od 3.200.000,00 kuna za financiranje kapitalnog projekta „Asfaltizacija nerazvrstanih cesta i naselja na području Općine Žminj“ u skladu s Odlukom Općinskog vijeća o kreditnom zaduženju.

Izmijenjena je Odluka o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb. U Odluci o davanju suglasnosti kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb od 2. lipnja 2011. godine, u točki I. stavku 2. riječi „izrada projektne dokumentacije i izvođenje pripremnih radova za izgradnju mosta u Osijeku“ zamjenjuje se riječima „izgradnja tramvajske pruge u Ulici bana Josipa Jelačića u Višnjevcu“.

Izmijenjena je Odluka o davanju državnog jamstva u korist KfW Ipex Bank za kreditno zaduženje društva Croatia Airlines d.d.; U Odluci o davanju državnog jamstva u korist KfW Ipex Bank za kreditno zaduženje društva Croatia Airlines d.d. od 6. listopada 2011. godine u točki II. alineja 8. mijenja se i glasi: „kamatna stopa: 3mj LIBOR%2Bmarža 3,00%“.

Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da osigura sredstva za provedbu sanacije potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase Omiške Dinare. S obzirom da su zbog nestabilnosti stijenske mase ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, nužna je sanacija tog područja, pod uvjetom da se provede na način da se očuvaju prirodne krajobrazne značajke.

Vlada je donijela Odluku o sufinanciranju troškova otkupa maslinovog ulja proizvedenog iz domaćih maslina, roda 2011. godine, kako bi se potaknuo otkup maslinovog ulja na području RH i zadržao kontinuitet otkupa i svi njegovi pozitivni učinci.

Donesena je Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Poljoprivrednoj zadruzi Osatina iz Semeljaca. Naime, navedena zadruga podnijela je zahtjev za kupnju zemljišta sveukupne površine 123694 m2, u svrhu izgradnje bioplinskog postrojenja, proizvodnje humusa, izgradnje staklenika za proizvodnju voća i povrća te hladnjače za prihvat robe iz vlastite proizvodnje, a izgradnja ovakvog objekta u interesu je RH u okviru strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske.

Vlada je donijela Odluku o vlasničkom restrukturiranju i financijskog konsolidaciji trgovačkog društva Vinka d.d. Vinkovci, u okviru mjera državne potpore prema Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama. Odlukom se odobrava dodjela državne potpore društvu Vinka d.d. kroz pretvaranje potraživanja Republike Hrvatske-Ministarstva financija i Republike Hrvatske-Agencije za upravljanje državnom imovinom u ukupnom iznosu od 62.385.680,00 kuna u udjel u temeljnom kapitalu –dokapitalizaciju društva Vinka d.d.

Dana je suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u Novigradu s društva Civitas Nova d.d. na društvo Sigma Poslovodstvo d.o.o.

Izmijenjena je i dopunjena Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Frapa te se društvu Laguna Trade d.o.o. rok trajanja koncesije produžuje do 19. siječnja 2054. godine.

Donesena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Bunarina, na dijelu k.o. Pula. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina. Također je donesena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sportske luke Bunarina, na dijelu k.o. Pula, koaj se daje na vremensko razdoblje od 20 godina.

Donesena je Odluka o prestanku koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu znanstvenog i razvojnog istraživanja na sveučilištu u Dubrovniku te je donesena Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba, te obavljanja obrazovno/istraživačke djelatnosti na polju 51A, 51B, 51C i 51D u Malostonskom zaljevu. Naime, Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za marikulturu Maribic čiji je osnivač Sveučilište u Dubrovniku uputio je molbu za prijenos koncesije, te zatražio prenamjenu koncesije, a kako se radi o različitim namjenama koncesije donesene su navedene odluke.

Prihvaća se prijedlog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za realizaciju nabavke sedam elektro-motornih vlakova. Društvo nabavku vlakova temelji na Planu modernizacije prijevoznih kapaciteta društva HŽ-Holdinga br. 69/11 koji je donesen Odlukom Uprave HŽ Hrvatske željeznice Holding d.o.o., od 26. svibnja 2011. godine i u skladu je sa Studijom opravdanosti investicije u nove prijevozne kapacitete-motore vlakove izrađene od strane Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu i BDO Savjetovanje d.o.o., kojima je predviđena prva faza investicijskog ciklusa ugovaranjem i kupnjom 7 vlakova. Iz dostavljenih materijala Društva vidljiva je usmjerenost razvoja prijevozničkih sredstava na dugoročni plan razvoja željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj, kao i utjecaj navedene nabavke na sigurnost željezničkog prometa i kvalitativne i kvantitativne mogućnosti prijevoznika.

Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna odobrava se Ministarstvu kulture iznos od 229.669,29 kuna, za refundaciju utrošenih sredstava za obavljene radove na postavljanju memorijalnih obilježja na Golom otoku i otoku Sv. Grgur, izradu dviju natpisanih ploča na području Jazovka-Macelj, izradu natpisane ploče na objektu Banski dvori, te izradu i postavljanje mramorne ploče na objektu zatvora Stara Gradiška.

Donesena je Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojom se uređuje darovanje nekretnina u vlasništvu RH kojima, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, upravlja Agencija za upravljanje državnom imovinom.

Izmijenjena je Odluka o darovanju nekretnina Općini Župa Dubrovačka. U Odluci o darovanju nekretnina Općini Župa Dubrovačka od 20. listopada 2011. godine, u točki II. riječi „iznosi 3.911.368,00 kuna, zamjenjuje se riječima: „iznosi 3.911.368,00 eura“.

Vlada Republike Hrvatske daruje Narodnoj knjižnici i čitaonici Ogulin dio knjiga i drugih publikacija koje su darovane Jadranki Kosor, dipl. iur., za vrijeme njezinoga mandata predsjednice Vlade Republike Hrvatske, a prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.
Tagovi: Hrvatska elektroprivreda, HEP, HE Ombla, 3. maj, Zagrebačka banka, jamstva, Societe Generale-Splitska banka, Croatia Airlines, ZSE:CRAL-R-A
PROČITAJ I OVO
Zagrebačka burza: Valamar u fokusu, indeksi porasli
CLOSING BELL ZSE
Zagrebačka burza: Valamar u fokusu, indeksi porasli
ZAGREB - Dionički indeksi Zagrebačke burze (ZSE) u srijedu su porasli, uz promet manji nego u utorak i tri dionice s prometom većim od milijun kuna.
Austrija u 2021. s najmanje turističkih noćenja u više od pola stoljeća
LOŠA GODINA
Austrija u 2021. s najmanje turističkih noćenja u više od pola stoljeća
BEČ - Austrija je u 2021. godini zabilježila oko 80 milijuna turističkih noćenja, najmanje u više od pola stoljeća, pokazali su u srijedu preliminarni podaci statističkog ureda.
Plenković: Hrvatska nabavlja 89 Bradleyja za 145,3 milijuna dolara
OKLOPNA VOZILA
Plenković: Hrvatska nabavlja 89 Bradleyja za 145,3 milijuna dolara
ZAGREB - Hrvatska je s Amerikancima postigla dogovor o nabavi borbenih vozila Bradley, za što će izdvojiti 145,3 milijuna dolara, objavio je u srijedu premijer Andrej Plenković.
Tečaj dolara ojačao uoči poruka sa sjednice Feda
FOREX
Tečaj dolara ojačao uoči poruka sa sjednice Feda
LONDON - Dolar je u srijedu ojačao prema najvažnijim svjetskim valutama na međunarodnim tržištima, no zadržao se ispod najviše razine u dva i pol tjedna, dok investitori čekaju poruke sa sjednice američkog Feda u vezi zaoštravanja monetarne politike.
Zračni promet i u 2021. pod snažnim utjecajem pandemije
PRITISCI
Zračni promet i u 2021. pod snažnim utjecajem pandemije
ŽENEVA - Zračni promet blago se oporavio u 2021. godini, ali je i dalje znatno zaostajao za razinama prije pandemije covida 19, priopćila je Međunarodna udruga za zračni prijevoz (IATA).
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE